• Lingen slechts 20 minuten van
    de Nederlandse grens!
  • op de kaart
pfeil2

Privacybescherming

Gegevensbescherming in één oogopslag

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op onze website / Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum en op deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op een foutloze dienstverlening op de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

etracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Voor zover wij gebruik maken van analyse- en optimalisatiecookies, verkrijgen wij vooraf afzonderlijk uw uitdrukkelijke toestemming. Indien dit het geval is en u hiermee instemt, zullen cookies worden gebruikt om een statistische dekkingsanalyse van deze website, een meting van het succes van onze online-marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken, bijv. om verschillende versies van ons online-aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. etracker cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De gegevens die met etracker worden gegenereerd, worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en vallen daarom onder de strenge Duitse en Europese wetten en normen voor gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en onderscheiden met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1 lit. f (gerechtvaardigd belang) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze zorg in termen van de AVG (legitiem belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze webaanwezigheid. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk is voor ons, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk kunnen maken, zoals het IP-adres, inloggegevens of apparaatidentificatiegegevens, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Wij gebruiken de gegevens niet op een andere manier, combineren ze niet met andere gegevens en geven ze niet door aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de hierboven beschreven gegevensverwerking. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over het verantwoordelijke bureau

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH
Neue Straße 3a
49808 Lingen (Ems)
Duitsland
Fon: 0049-591-9144731
Fax: 0049-591-9144732
E-mail: info@lwt-lingen.de
Directie: Jan Koormann

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

De bevoegde autoriteit voor de stad Lingen is de regeringscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen, mevrouw Thiel. Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Duitsland, Fon. 0049511/120-1500, poststelle@lfd.niedersachsen.de

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

De publicatie zal later plaatsvinden. Als u vragen hebt, neem dan nu contact op met info@lwt-lingen.de.

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van de internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te leveren, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

- browsertype en browserversie
- Gebruikt besturingssysteem
- verwijzende URL
- Hostnaam van de computer die toegang heeft
- Tijd van de serveraanvraag
- IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van overeenkomsten voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsafwikkeling. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (AVG), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.